Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży ABEON powstało w roku 2008. Nasza działalność ma charakter non-profit, natomiast osoby realizujące zajęcia to specjaliści-wolontariusze. Głównym obszarem naszego działania jest prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z siedleckich gimnazjów. Zakres naszej działalności obejmuje zajęcia ogólnorozwojowe kształtujące umiejętności społeczne i twórcze oraz zajęcia specjalistyczne rozwijające zainteresowania. Świetlica mieści się przy ulicy Kolejowej na terenie, na którym młodzież potrzebuje miejsca do spędzenia wolnego czasu w sposób bezpieczny i konstruktywny.

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:

 1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 2. rozwoju wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, sportu i kultury fizycznej,
 3. wspomagania rozwoju zainteresowań przy pomocy realizowanych projektów,
 4. pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin, w tym osób niepełnosprawnych,
 5. profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 6. wspomagania osób oraz rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo,
 7. organizowania pomocy w przystosowaniu do życia w społeczeństwie oraz integracji z nim,
 8. ochrony i promocji zdrowia,
 9. wspomagania osób niepełnosprawnych,
 10. ekologii i ochrony środowiska,
 11. kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 12. podtrzymywania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 13. wspomagania charytatywności oraz rozwoju wolontariatu,
 14. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicy socjoterapeutycznej oraz środowiskowej świetlicyz programem socjoterapeutycznym,
 2. tworzenie i realizacja krótkoterminowych i długoterminowych programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych i terapeutycznych,
 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, treningów i warsztatów z zakresu umiejętności psychospołecznych,
 4. tworzenie grup wsparcia (dzieci, rodzice, nauczyciele),
 5. pozafinansowe i finansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 6. wymianę doświadczeń i informacji z organizacjami o podobnym charakterze,
 7. współpracę z samorządami terytorialnymi, organami władzy, administracji państwowej i gospodarczej oraz osobami fizycznymi we wszystkich sprawach wynikających z celów statutowych,
 8. organizację imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym, artystycznym, kulturowym,
 9. promowanie wolontariatu.

2 komentarze

 1. !PIERWSZY!

  ta świetlica jest po prostu SUPER

 2. 2
  Agata 

  powinieneś to dodać pod „Nasza Świetlica” ale dobra xD

Zostaw komentarz